lørdag 22. november 2008

Moralske gråsoner

Bakgrunn
I forkant av dagens NAB-trening dukket det opp en diskusjon på Åpen Post om kopiering og gjenbruk av Orienteringskart.


Når det gjelder kopiering av kart er åndsverkloven klar på hva som gjelder.

§ 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.

Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som [...]
11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art.


Diskusjon

Når det gjelder gjenbruk av kart dukker visst denne moralske gråsonen opp i følge signaturen red. Når du stiller opp i et løp betaler du startavgift, og i denne ligger kjøp av kartet du fårutdelt ved start. Når du kommer inn igjen får du alltid lov å ha med deg kartet hjem. Etter mitt syn rett og rimelig siden du har kjøpt produktet.I følge åndsverkloven, kapittel 2 § 19:

Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.

Opphavsmannen, i dette tilfellet klubben har overdratt kartet til meg ved å selge det til meg i et løp. Slik jeg tolker dette betyr det at jeg fritt kan kopiere et kart og spre det videre til allmennheten. Videre går § 12 mer innpå eksemplarfremstilling til privat bruk:

§ 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. Opphavsmennene gis en rimelig kompensasjon gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Kongen kan fastsette nærmere regler om fordeling av kompensasjonen.

Med mindre man ser på kartet som et kunstverk (se § 12 d) , betyr det at du fritt kan bruke ditt kjøpte kart, kopiere det og bruke det slik du vil.

Konklusjon

Ut fra analyse av lovverket vil jeg konkludere med at det ikke er moralsk forkastlig å bruke et kart flere ganger til trening. Men moral er jo individbasert...

1 kommentar:

Anonym sa...

Det er interessant at dere i en artikkel med tittelen "Moralske gråsoner" kun begrenser dere til å drøfte juridiske problemstillinger. Kan man sette likehetstegn mellom juss og moral?

Med hensyn til de juridiske problemstillingene, som forsåvidt er interessante nok i seg selv: Jeg må nok si at jeg synes noen av tolkningene er tvilsomme, og utvalget sitater kan virke noe tilfeldig. Når dere først siterer §19 så er jo siste ledd minst like interessant som første.

Ellers vil jeg nok tro at for o-kart vil §43 komme til anvendelse.